KVKK


 

Kişisel Verilerin Korunması

 

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

ALPER ÇELİK İML. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. olarak, temel hak ve özgürlüklerinizin korunması amacıyla, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Amacımız; KVKK 10. maddesi çerçevesinde sizleri bilgilendirmektir.

Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Alper Çelik A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amacı nedir?

Kişisel verilerin işlenme amacı, öncelikle sizlere daha iyi ürün ve hizmet sunabilmek adına; Şirketimiz ürün ve hizmetlerini sizlere sunmak, kayıt ve belgeleri düzenlemek, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak; bilgi araştırmaları, planlama, istatistiki çalışmaları yapabilmek; müşteri portföyümüzü analiz etmek, arşivlemek ve müşterilerimiz ile iletişime geçebilmek; hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek; yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak; hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak; adli ve idari makamlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirebilmektir.

(KVKK) kapsamında kişisel veriler ile ilgili izinler nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Alper Çelik A.Ş.  veri sorumlusu sıfatıyla, söz konusu yasa sınırları içerisinde kişisel bilgilerinizi, fiziki veya elektronik olarak kaydederek saklayabilecek, güncelleyebilecek, sınıflandırılabilecek, işleyebilecek ve mevzuatın izin sınırları içerisinde ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere 3. kişilere açıklayabilecek, devredilebilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla KVKK kapsamında veri sorumlusu Alper Çelik A.Ş.  tarafından, söz konusu yasa sınırları içerisinde kişisel verilerinizi, fiziki veya elektronik olarak kaydederek saklayabilecek, güncelleyebilecek, sınıflandırılabilecek, işleyebilecek ve mevzuatın izin sınırları içerisinde; yurt içi ve yurt dışı iş ortaklarına, grup şirketlerine, hissedarlarına, iştiraklerine, işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişilere, kargo şirketlerine, bankalara, ürün/hizmet konularında hizmet aldığı/işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişilere, resmi kurumlara, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde açıklayabilecek, devredilebilecek ve işleyebilecektir.

Korumakla yükümlü olduğumuz “kişisel veriler” neleri içerir?

Kimlik bilgileri, erişim, iletişim bilgileri, her türlü sözleşme kapsamında gerçekleşen işlemler sonucu edinilen tedarikçilerimizin, tedarikçilerimiz yetkililerinin/çalışanlarının, iş ortağı/çözüm ortaklarımızın, iş ortağı/çözüm ortaklarımız yetkililerinin/çalışanlarının, alt yüklenicilerimizin, alt yüklenicilerimiz yetkililerinin/ çalışanlarının, müşterilerimizin, müşterilerimizin yetkililerinin/çalışanlarının, müşteri adaylarımızın, müşteri adaylarımızın yetkililerinin/çalışanlarının, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, stajyerlerimizin, bursiyerlerimizin, hissedar/ortaklarımızın, şirketimiz ile herhangi bir ad altında kurulan hukuki ilişki nedeni ile ticaret yapan gerçek kişilerin/ özel hukuk tüzel kişileri yetkili/çalışanlarının kimliğini belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, KVKK madde 3/d uyarınca kişisel veri kapsamındadır.

 

Kişisel veriler ne şekilde toplanmakta?

Kişisel verileriniz, internet sitemiz; satış noktalarımız; şirket, şube ve fabrika adreslerimiz; çağrı merkezimiz; sosyal medya hesaplarımız; çalışanlarımız; sözleşme; teklif formlarımız ve farklı kanallarla yazılı, sözlü şekilde ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Şirketimiz, sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde; edindiği kişisel verileri, tabii olduğu mevzuat kapsamında öngörülen bir süre olması durumunda söz konusu süreler içerisinde; eğer böyle bir süre öngörülmemişse işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayacak; sonrasında ise silecek, yok edecek ya da anonim hale getirecektir. Şirketimizin VERBİS’e bildirdiği saklama sürelerine https://verbis.kvkk.gov.tr/Query/Search adresinden yapacağınız sorgu ile ulaşabilirsiniz.

Kişisel veri sahibinin (KVKK) kapsamındaki hakları nelerdir?

Kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) aktarılan kişileri bilme,
d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinme ve yok edilmesini isteme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri kapsamında yapılan işlemleri öğrenme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Veri Sahipleri, sayılan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle hazırladıkları bilgi edinme talepli dilekçelerini, Şirketimize iletebileceklerdir. Şirketimiz, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 1. Bilgi edinme talebi için şirketimizin web sayfasında bulunan başvuru formunun ıslak imzalı bir nüshasının, başvuru sahibinin kimliğini tespit edecek kimlik /pasaport fotokopisi ile birlikte, bizzat elden veya noter aracılığı ile “Organize Sanayi Bölgesi Mah. 27. Sok. No:4 Dilovası/KOCAELİ” adresine iletilmesi gerekmektedir.
 2. Bilgi edinme talebi için şirketimizin web sayfasında bulunan başvuru formunun, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” veya ıslak imza ile imzalandıktan sonra, başvuru sahibi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, başvuru sahibinin kimliğini tespit edecek kimlik /pasaport fotokopisi ile birlikte info@alpercelik.com.tre-mail adresine elektronik posta ile gönderilmesi gerekmektedir.
 3. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI’NDA İK POLİTİKAMIZ

(ÇALIŞAN VE ÇALIŞMA ADAYLARI)

ALPER ÇELİK A.Ş. İnsan Kaynakları Departmanı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine azami önem vermekte ve tüm planlama ve faaliyetlerimizde bu özenle hareket etmekteyiz.

Özel hayatın gizliliğinin temeli olan Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlamak doğrultusunda değerlendirmiyor, yaklaşımımızın temeline insana verdiğimiz değeri koymaktayız.

Bu bilinçle İnsan Kaynakları Departmanı olarak, Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesi için tüm idari ve teknik tedbirleri alıyoruz. Politikaya uyumluluğun sağlanması amacıyla çalışanların farkındalığının sağlanması için çalışmalar yapılmakta, yeni başlayan çalışanlar için gerekli uyum süreçleri işletilmekte ve gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

Kişisel Verilerinize Örnekler Nelerdir?

Tam Adı, Ev Adresi, Eposta Adresi, Vatandaşlık No (TCKN), Ehliyet Seri No, Kimlik Seri No, Parmak izi, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Röntgen, MR vb kayıtları, Kan grubu, Telefon Numarası , Ülke, Şehir, Posta Kodu veya İlçe, Yaşı, Cinsiyeti, Sabıka Kaydı, Sağlık kayıtları, Banka hesap numarası, Özgeçmişi, CV, Akademik bilgileri, Evlilik durumu, Çocuklarına ait bilgileri, Acil durum bilgileri, Engellilik durumu, Askerlik kayıtları vb.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri nelerdir?

Şirketimiz gerek çalışma adayları gerekse çalışan personeller için;

 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 5510 Sayılı SSGSK Kanunu,
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 6098 Sayılı Borçlar Kanunu,
 • 6698 Sayılı Kişisel Verileri Kanunu ve yönetmelikler gereği, 
 • Çalışma Bakanlığı ve SGK Müfettişlerince yapılan denetimlerde,
 • Veri bankasında gerektiğinde iletişime geçmek üzere,
 • İstatistiksel Çalışmalar için,
 • Ayrıca mahkeme ve bilirkişi incelemelerinde sunmak üzere,
 • Yerel Kolluk Kuvvetleri ve Organize Sanayi Müdürlüğüne istenmesi durumunda sunmak üzere

kişisel verilerinizi işlemek, saklamak ve gereği geldiğinde silmek üzere kayda almak durumundadır.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi;

Şirketimizce kişisel verileriniz; iş başvuru formu doldurmanız, paylaşmış olduğunuz cv’ler, web sayfamızdan yapılan iş başvuruları, İK birimimiz tarafından prosedürlerimizde tanımlı formları doldurmanız, işe alımda vermiş olduğunuz işbaşı evraklarınız, eğitimlerde doldurduğunuz formlar, AGİ Formlarınız, Günlük PDKS kayıtlarınız için parmak izi ve mesai formları ve talep edilen bilgilendirmeler neticesinde dolu halde alınan İK Formları yolu ile toplanmaktadır.

Kişisel verilerin saklanması ve korunması nasıl yapılmaktadır?

 • Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. 
 • Şirketimiz, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. 

Kişisel verilerin saklanması süresi ne kadardır?

 • Kişisel Verileriniz ilgili kanunlarda tanımlı olduğu süreler gözetilerek çalıştığınız sürece her daim, ayrılmanız halinde ise 15 yıl süre ile tarafımızca saklanılacaktır.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız nelerdir?

KVKK gereğince, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

 1. d) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde anonimleştirilmesini, silinmesini isteme,
 3. f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 4. g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerimin durumu için nereye başvuracağım?

Bu politikada tanımlı Kişisel Verileriniz ile ilgili durumlar için;

 • Mail yolu ile  kvkk@alpercelik.com.tr mail adresine KVKK İK Başvuru Formu ile (İmzalı ve taranmış haliyle)
 • Yazılı olarak ise KVKK İK Başvuru Formu ile İnsan Kaynakları Müdürlüğüne itafen, Organize San. Böl. Mah. 27.Sok. No:4 Dilovası / KOCAELİ adresine başvurmanız gerekmektedir.

Kişisel verilerim durumu için başvurum kaç günde sonuçlanmaktadır?

Dilekçeniz veya mailiniz ile iletmiş olduğunuz talebiniz, 30 gün içerisinde aynı iletişim yolu ile geri cevaplanacaktır.